Trygdesaker

Undersøkelser som er ønsket i forbindelse med ytelser fra NAV, henvises fra aktuelt NAV-kontor.

Undersøkelser

Vurderer hjernerelaterte skader eller dysfunksjoner gjennom tester og intervjuer.

Sakkyndighetsoppdrag

Avgir sakkyndige forklaringer for retten.

Mine Tjenester

Jeg tilbyr nevropsykologiske utredninger for personer fra og med 15 år og oppover. Jeg er spesialist i klinisk nevropsykologi. Min erfaringsbakgrunn er bred, blant annet fra området psykiatri, hodeskaderehabilitering, voksenhabilitering og mer generell klinisk nevropsykologi.
Nevropsykologisk undersøkelse er en ferdighets - basert metode utviklet for å avdekke kognitiv funksjon og eventuell svikt. Undersøkelsen brukes for å vurdere sekvele ved hjerneorganisk skade (eller påvirkning) - eller ved sykdom eller lidelse som kan påvirke hjernefunksjoner. Det kan og være snakk om mer generell funksjonsundersøkelse av kognitiv fungering.
Undersøkelsen brukes i forbindelse med diagnostiske eller differensialdiagnostisake avklaringer samt ved rene funksjonsutredninger. Formålet er ofte å finne omfang, og eventuell årsak, til funksjonsforstyrrelsen (for eksempel om det er snakk om hjerneorganisk svikt eller eventuell normal aldring, smerter, depresjon eller annet).
En rekke kognitive funksjonsområder blir undersøkt inkludert eventuelle tegn til sideforskjeller/ sensomotoriske funksjoner, oppmerksomhet, læring/ hukommelse, problemløsning, og eksekutive funksjoner, samt mer modalspesifikke områder (visuoperseptuell funksjon, språkfunksjon m.m).
Tilstander som kan påvirke kognitive funksjoner, og der det vil være nyttig med nevropsykologisk undersøkelse, inkluderer blant annet;
  • Utredning av eventuell svikt i hjernefunksjon etter hodeskade/ hjerneskade (traume, anoksi m.m) - eller ved annen sykdom som kan påvirke kognitiv funksjon.
  • Utredning av kognitiv funksjon etter hjerneslag.
  • Undersøkelse ved mistanke om demens, eller funksjonsutredning i denne forbindelse.
  • Undersøkelse av kognitive funksjoner, og spesielt konsentrasjon, ved mistanke om ADHD/ ADD.
  • Utredning i forbindelse med spm. om svikt etter langvarig løsemiddeleksponering.
  • Vurdering av om en person fyller helsekravene til innehavelse av førerkort.
  • Utredning av personskade i forbindelse med forsikrings - sak.
  • Utredning av eventuelle generelle lærevansaker.
  • Undersøkelse av kognitiv funksjon i forbindelse med mer nevropsykiatriske problemstillinger.

Om Anne-Mari

Profilbilde

Anne-Mari Bergedalen

Spesialist i klinisk nevropsykologi

Undertegnede har embetseksamen i psykologi fra Universitetet i Oslo, uteksaminert i 1991. Godkjenning som psykolog ble mottatt samtidig. Av yrkeserfaring gis her en generell og kort oversikt: Første jobb etter endt embetseksmaen var som leder ved PPT i Enebakk. Deretter fulgte arbeid ved DPS (psykiatrisk poliklinikk), Sykehuset Telemark.

Undertegnede har også hatt arbeid ved avdeling for voksenhabilitering, og ved avdeling for nevropsykologi, begge avdelinger under Ullevål sykehus. Siste arbeid før privatpraksis var 3 år som nevropsykolog ved hodeskadesksjonen, Sunnaas sykehus. Jeg ble godkjent som spesielt i klinisk nevropsykologi.

Etter dette har undertegnde altså hatt privat praksis i flerfoldige år, først med hjemmel gitt av Helse Vest, i 7 år. Deretter privat praksis med hjemmel fra Helse Sør - Øst, og med privat praksis i Arendal.

Medlem av

Norsk Psykologforening
Norsk Psykologforening Logo
Norsk Nevropsykologisk Forening
Norsk Psykologforening Logo
International Neuropsychological Society
Norsk Psykologforening Logo

Kontakt meg

NB: Saker henvises fra lege eller psykolog. Egenandel for pasienter uten frikort er kroner 320,-.

Kontaktinfo

Hovedkontor:
Havnegaten 1,
4836 Arendal

Kontor i Oslo:
Holmenveien 20B,
0374 Oslo

Telefon: 917 26 453

E-mail: anne-mari@bergedalen.com